......PRAKTIJK VOEDING EN DIËTETIEK...... Mariëtte Hoogers
 

Privacyverklaring Praktijk Voeding en Diëtetiek

Praktijk Voeding en Diëtetiek gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Praktijk Voeding en Diëtetiek dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. 

Denk hierbij aan:

 Naam

 Geboortedatum

 Adresgegevens 

 BSN 

 Telefoonnummer / mobiel nummer

 Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer) 

 E-mailadres

 Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig? 

Praktijk Voeding en Diëtetiek heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Praktijk Voeding en Diëtetiek bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). 

Delen met anderen 

Praktijk Voeding en Diëtetiek zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Praktijk Voeding en Diëtetiek heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht. Praktijk Voeding en Diëtetiek zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Praktijk Voeding en Diëtetiek een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Praktijk Voeding en Diëtetiek blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hoogers@dcn.nu. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging 

Praktijk Voeding en Diëtetiek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 06-29540123 of via hoogers@dcn.nu.

Meer informatie 

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Praktijk Voeding en Diëtetiek kunt u contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via hoogers@dcn.nu. 

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.